MBI SHPALLJEN E DOKUMENTACIONIT PЁR REALIZIMI E KURSIT TЁ FORMIMIT DHE KRITERET E PRANIMIT INSPEKTORЁVE SHЁRBIMIT NЁ TЁ

2 thoughts on “Hapja e Kursit për Inspektor Shërbimi”
    1. Pershendetje!
      Pasi te shpallet vendi vakant nga institucioni Hekurudha Shqiptare sh.a , sipas Udhezimit per rekrutimin e punonjesve dhe pas njoftimit duhet te paraqiteni prane Burimeve Njerezore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *